Energetinio ūkio modernizavimas

2009 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovai pasirašė finansavimo sutartį projektui “Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų energetinio ūkio modernizavimas”.

Projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-083

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų šimtu procentų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus  vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Projekto “Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų energetinio ūkio modernizavimas” įgyvendinimui skiriama 613 125 Lt, veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. kovo 25 d.

Projekto vadovė: Direktorė Petronėlė Valatkevičienė

Projekto tikslas – užtikrinti energijos tiekimo stabilumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti neigiamą jos poveikį aplinkai. Projektiniai minėtos įstaigos sprendimai priimti dar 1966 metais pagal tuo metu galiojusias Tarybų Sąjungos statybos normas, kai šilumos nuostoliai buvo 40 proc. didesni negu dabar. Pasenę šildymo sistemos vamzdžiai, šildymo prietaisai sąlygoja viršnorminį šilumos suvartojimą šildymo sezono metu, temperatūros svyravimus patalpose. Norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, reikalinga rekonstruoti šildymo sistemą, automatizuojant šilumos punktą, keičiant magistralinius vamzdžius rūsyje ir patalpose bei šildymo prietaisus.

Projekto pagrindinis uždavinys – modernizuoti energetinį ūkį, rekonstruojant šildymo sistemą: rekonstruojant šilumos punktą, pakeičiant šildymo prietaisus.

Projekto laukiamas rezultatas: Įgyvendinus projektą, Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai tęs savo veiklą, bus taupomos lėšos, skiriamos patalpų šildymui. Padidės minėtos įstaigos pastatų vertė, pailgės pastatų gyvavimo laikas, sumažės pastatų eksploatavimo išlaidos. Bus užtikrintos sanitarinės-higieninės sąlygos patalpose, norminės temperatūros palaikymui patalpose reikės mažiau šilumos energijos sąnaudų.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.