Darbo skelbimas: BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“ ieško Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėjo

Įstaiga/įmonė :

BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“ (toliau – „Šeimos slėnis”)

Skelbimo įvadas :

„Šeimos slėnis” ieško iniciatyvaus, motyvuoto, sąžiningo ir gebančio telkti darbuotojus Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėjo.

Pareigos :

Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėjas

Reikalavimai :

 

 

Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 5.1.  turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, edukologijos) su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; 5.2. turėti ne mažiau 3 metų socialinio darbo patirties; 5.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio darbo ir socialinių paslaugų sritis, vaiko teisių apsaugą gebėti juos taikyti praktikoje, būti susipažinus su vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimais, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais bei Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. 5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 5.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, taip pat Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; 5.6. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; 5.7. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos „Microsoft Windows“ programiniais paketais „Microsoft Office“.

 Funkcijos:

6. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas: 6.1.  planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą, vykdant skyriui priskirtas funkcijas ir sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtas sritis: rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus; 6.2. rengia Skyriaus veiklos metinį planą ir ataskaitą; 6.3. užtikrina Skyriaus veiklos metinio plano vykdymą; 6.4. paskirsto pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą; užtikrina darbo drausmę ir atsako už pavestų užduočių ir Skyriui priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą laiku; 6.5. dalyvauja komandiniame darbe ir vadovaujasi komandinio darbo principais; 6.6. organizuoja komandos – socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, užimtumo specialistų ir esant poreikiui Asmens sveikatos priežiūros skyriaus specialistų susirinkimus, įtraukiant Skyriuje socialines paslaugas gaunančių vaikų tėvus (globėjus); 6.7. Skyriaus veikloje taiko novatoriškas socialinio darbo vertinimo sistemas ir metodus, naudoja šiuolaikines informacines technologijas; 6.8. vykdo Skyriaus darbuotojų dokumentų valdymo (pildymo, tvarkymo ir pan.) priežiūrą, įskaitant, bet neapsiribojant paslaugų gavėjų asmens bylų tvarkymu; 6.9. informuoja bei konsultuoja  juridinius ir fizinius asmenis „Šeimos slėnio“ direktoriaus pavedimu ir nustatyta tvarka savo pareiginės kompetencijos ribose; 6.10.  vykdo tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklą „Šeimos slėnio“ direktoriaus pavedimu ir savo kompetencijos ribose; 6.11. vadovauja socialinės krypties studijų studentų praktikai vykdydamas „Šeimos slėnio“ ir mokymo įstaigų sutartis; 6.12. kontroliuoja ar Skyriaus personalas turi kvalifikaciją, leidžiančią teikti socialines paslaugas, ir esant būtinumui, tarpininkauja kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursų klausimais; 6.13. kontroliuoja ir prižiūri Skyriaus inventoriaus tinkamą naudojimą; 6.14. analizuoja Skyriaus veiklą ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl veiklos tobulinimo; 6.15. priima į Skyrių naujai atvykstančius vaikus, dalyvauja pokalbyje su vaiko tėvais; 6.16. Skyriaus kompetencijos ribose organizuoja ir kontroliuoja savalaikį Skyriuje gautų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą; 6.17. tobulina savo kvalifikaciją tiksliniuose mokymuose, atitinkančiuose Skyriaus veiklos pobūdį; 6.18. laiku atlieka privalomą sveikatos pasitikrinimą; 6.19. laikosi darbuotojų saugos, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų; 6.20. laikosi konfidencialumo, apie vaiką (-us) žinomą informaciją teikia tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti vaiko interesus; 6.21. informuoja direktorių apie nustatytus Skyriaus veiklos trūkumus ir siūlo priemones jiems šalinti; 6.22. vykdo kitas „Šeimos slėnio“ direktoriaus užduotis ir pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardintomis funkcijomis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

Dokumentų pateikimas vykdomas el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2020 m. gegužės 27 d. įskaitytinai.

Siūlome :

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,99

Adresas :

Vilnius, Žolyno g. 47

Skelbimo publikavimo data :

2020-05-13

Skelbimas galioja iki :

2020-05-27

Kontaktinė informacija :

Tel.: (8 5)  234 0300

administracija@kudikiunamai.lt

Komentavimas šiame įraše neleistinas.