Biudžetinės Įstaigos Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatai

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. 1-1882

 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga (toliau – įstaiga).

2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, švietimo ir mokslo, finansų ministrų įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Įstaigos savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė.

4. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

5. Įstaigos adresas – Žolyno g. 47, Vilnius.

6. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

7. Įstaigos veikla yra neterminuota.

 II. ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

 8. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

9. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi šias teises ir pareigas:

9.1. tvirtinti biudžetinės įstaigos nuostatus;

9.2. priimti į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;

9.3. priimti sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

9.4. priimti sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

9.5. priimti sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

9.6. skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;

9.7. nustatyti įstaigai privalomas veiklos užduotis;

9.8. nustatyti ar dalyvauti nustatant paslaugų kainas ir tarifus bei jų apskaičiavimo taisykles;

9.9. skirti biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatomoms priemonėms finansuoti;

9.10. nustatyti įstaigos darbų, paslaugų, valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus, mitybos, medikamentų finansinius normatyvus arba pavesti juos patvirtinti pačiai įstaigai;

9.11. kontroliuoti įstaigos apskaitą, skolas bei imtis visų priemonių jų išvengti;

9.12. nustatyti įstaigos išlaidas, neviršijant jai patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų – darbo užmokesčio, paprastųjų ir nepaprastųjų išlaidų;

9.13. organizuoti sveikatos, socialinių, ekonominių programų finansavimą ir tvirtinti jų išlaidų sąmatą, apmokėjimo įkainius, normas ir sąlygas;9.14. spręsti kitus biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 III. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR SRITYS

 10. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – sumažinti kūdikių ir vaikų neįgalumo išraiškos ir raidos sutrikimus, siekti integruoti kūdikius ir vaikus į visuomenę surandant naujus įtėvius, globėjus ar biologines gimines.

11. Įstaigos veiklos pobūdis yra organizuoti ir teikti kūdikiams nuo gimimo, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugas.

12. Įstaigos veiklos sritys:

12.1. sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:

12.1.1. antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų: vaikų ligų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų slaugos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos – kineziterapeuto, ergoterapeuto, logopedo, psichologo ir kitų – teikimas;

12.1.2. profilaktinių ir diagnostinių paslaugų teikimas;

12.1.3. paliatyviosios pagalbos (palaikomojo gydymo ir slaugos) paslaugų kūdikiams nuo gimimo ir vaikams iki 7 metų amžiaus teikimas;

12.2. socialinės globos ir ugdymo paslaugų teikimas;

12.3. psichologinės ir psichoterapinės pagalbos bei konsultacijų paslaugų tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimus, teikimas;

12.4. „gyvybės langelio“ paslaugų funkcionavimo užtikrinimas;

12.5. duomenų apie įstaigoje gyvenančius kūdikius ir vaikus kaupimas;

12.6. personalo darbo ir poilsio sąlygas gerinanti veikla;

12.7. konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas;

12.8. kita veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais.

13. Įstatymų nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

 IV. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 14. Vykdydama nuostatuose numatytą veiklą, įstaiga turi šias teises:

14.1. užsiimti Nuostatuose nustatyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

14.2. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

14.3. naudoti įstaigos lėšas Nuostatuose numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti;

14.4. gauti paramą;

14.5. sudaryti su LNSS veiklos užsakovais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis sveikatos priežiūros sutartis dėl nemokamų ir mokamų paslaugų teikimo;

14.6. kreiptis į savininką dėl Nuostatų papildymo ir pakeitimo;

14.7. kreiptis į savininką dėl metinio išlaidų sąmatos biudžeto bei jo atskirų straipsnių peržiūrėjimo;

14.8. suderinus su savininku, steigti padalinius ir filialus;

14.9. atsiskaityti už patiektas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

14.10. gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

15. Įstaigos pareigos:

15.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;

15.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;

15.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje;

15.4. naudoti tik tas vaikų ir kūdikių sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Naudojami medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Valstybinį medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;

15.5. pildyti ir saugoti kūdikių ir vaikų ligos istorijas, ambulatorines korteles bei teikti informaciją apie kūdikius ir vaikus valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

15.6. užtikrinti kūdikiams ir vaikams lygias teises į teikiamas paslaugas;

15.7. saugoti kūdikių ir vaikų medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai įstaiga privalo pateikti informaciją, kurios reikalauja teisėsaugos organai;

15.8. informuoti teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministeriją, steigėją apie vidaus infekcijų atvejus ir protrūkius, kitus žalos vaikų sveikatai padarymo atvejus;

15.9. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą kūdikių ir vaikų sveikatai teikiant paslaugas;

15.10. teikti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad paslaugų gavėjas turi teisę į tokias paslaugas;

15.11. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

15.12. užtikrinti auklėtinių saugumą ir saugias savo darbuotojų darbo sąlygas;

15.13. naudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Vilniaus miesto Savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas Nuostatuose ir įstatymų nedraudžiamai veiklai;

15.14. garantuoti įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

16. Įstaiga gali turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 V. ĮSTAIGOS VADOVO KOMPETENCIJA

 17. Įstaigos veiklai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas priima ir atleidžia iš jų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

18. Direktoriaus teisės ir pareigos:

18.1. organizuoti biudžetinės įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

18.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;

18.3. nustatyta tvarka priimti ir atleisti biudžetinės įstaigos darbuotojus;

18.4. tvirtinti biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

18.5. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

18.6. organizuoti įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

18.7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, suderinus su savininku, nustatyti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

18.8. tvirtinti įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

18.9. atsakyti už įstaigos įsigyto turto naudojimą ir išsaugojimą;

18.10. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, tvarkomuosius dokumentus;

18.11. įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas;

18.12. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

18.13. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

18.14. atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose;

18.15. turėti kitas teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

19. Įstaigos direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai į pareigas skiriami ir atleidžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Buhalterinę apskaitą įstaigoje tvarko vyriausiasis buhalteris. Jį skiria ir atleidžia įstaigos direktorius. Vyriausiojo buhalterio funkcijas gali atlikti pagal sutartį ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė. Įstaigos direktorius negali eiti vyriausiojo buhalterio pareigų.

21. Vyriausiasis buhalteris buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos patvirtintais dokumentais, steigėjo įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

22. Įstaigos direktorius ir vyriausiasis buhalteris atsako už įstaigos ūkinės, finansinės veiklos apskaitą, valstybės biudžeto ir kitų lėšų panaudojimą pagal paskirtį.

23. Įstaigoje gali būti sudaromi kolegialūs organai, kurių nuostatus tvirtina įstaigos direktorius.

 VI. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS IR AUDITAS

 24. Įstaigos lėšų šaltiniai yra:

24.1.valstybės,Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos;

24.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos;

24.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

24.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

24.5. kitos teisėtu būdu gautos lėšos.

25. Įstaigos lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės institucijos bei Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti įstaigos ūkinę, finansinę ir socialinio darbo veiklą, sveiktos paslaugų organizavimą.

 VII. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 27. Įstaigos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

28. Teisę siūlyti įstaigos savininko teises įgyvendinančiai institucijai keisti ar pildyti įstaigos nuostatus turi įstaigos direktorius.

29. Įstaigos Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 VIII. ĮSTAIGOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 30. Įstaiga pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

 X. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA

 31. Pranešimai apie įstaigos likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

Komentavimas šiame įraše neleistinas.