Darbo skelbimas: BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“ ieško Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėjo

Įstaiga/įmonė :

BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“ (toliau – „Šeimos slėnis”)

Skelbimo įvadas :

„Šeimos slėnis” ieško iniciatyvaus, motyvuoto, sąžiningo ir gebančio telkti darbuotojus Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėjo.

Pareigos :

Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėjas

Reikalavimai :

 

 

Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 5.1.  turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, edukologijos) su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; 5.2. turėti ne mažiau 3 metų socialinio darbo patirties; 5.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio darbo ir socialinių paslaugų sritis, vaiko teisių apsaugą gebėti juos taikyti praktikoje, būti susipažinus su vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimais, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais bei Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. 5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 5.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, taip pat Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; 5.6. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; 5.7. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos „Microsoft Windows“ programiniais paketais „Microsoft Office“.

 Funkcijos:

6. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas: 6.1.  planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą, vykdant skyriui priskirtas funkcijas ir sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtas sritis: rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus; 6.2. rengia Skyriaus veiklos metinį planą ir ataskaitą; 6.3. užtikrina Skyriaus veiklos metinio plano vykdymą; 6.4. paskirsto pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą; užtikrina darbo drausmę ir atsako už pavestų užduočių ir Skyriui priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą laiku; 6.5. dalyvauja komandiniame darbe ir vadovaujasi komandinio darbo principais; 6.6. organizuoja komandos – socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, užimtumo specialistų ir esant poreikiui Asmens sveikatos priežiūros skyriaus specialistų susirinkimus, įtraukiant Skyriuje socialines paslaugas gaunančių vaikų tėvus (globėjus); 6.7. Skyriaus veikloje taiko novatoriškas socialinio darbo vertinimo sistemas ir metodus, naudoja šiuolaikines informacines technologijas; 6.8. vykdo Skyriaus darbuotojų dokumentų valdymo (pildymo, tvarkymo ir pan.) priežiūrą, įskaitant, bet neapsiribojant paslaugų gavėjų asmens bylų tvarkymu; 6.9. informuoja bei konsultuoja  juridinius ir fizinius asmenis „Šeimos slėnio“ direktoriaus pavedimu ir nustatyta tvarka savo pareiginės kompetencijos ribose; 6.10.  vykdo tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklą „Šeimos slėnio“ direktoriaus pavedimu ir savo kompetencijos ribose; 6.11. vadovauja socialinės krypties studijų studentų praktikai vykdydamas „Šeimos slėnio“ ir mokymo įstaigų sutartis; 6.12. kontroliuoja ar Skyriaus personalas turi kvalifikaciją, leidžiančią teikti socialines paslaugas, ir esant būtinumui, tarpininkauja kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursų klausimais; 6.13. kontroliuoja ir prižiūri Skyriaus inventoriaus tinkamą naudojimą; 6.14. analizuoja Skyriaus veiklą ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl veiklos tobulinimo; 6.15. priima į Skyrių naujai atvykstančius vaikus, dalyvauja pokalbyje su vaiko tėvais; 6.16. Skyriaus kompetencijos ribose organizuoja ir kontroliuoja savalaikį Skyriuje gautų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą; 6.17. tobulina savo kvalifikaciją tiksliniuose mokymuose, atitinkančiuose Skyriaus veiklos pobūdį; 6.18. laiku atlieka privalomą sveikatos pasitikrinimą; 6.19. laikosi darbuotojų saugos, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų; 6.20. laikosi konfidencialumo, apie vaiką (-us) žinomą informaciją teikia tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti vaiko interesus; 6.21. informuoja direktorių apie nustatytus Skyriaus veiklos trūkumus ir siūlo priemones jiems šalinti; 6.22. vykdo kitas „Šeimos slėnio“ direktoriaus užduotis ir pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardintomis funkcijomis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

Dokumentų pateikimas vykdomas el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2020 m. gegužės 27 d. įskaitytinai.

Siūlome :

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,99

Adresas :

Vilnius, Žolyno g. 47

Skelbimo publikavimo data :

2020-05-13

Skelbimas galioja iki :

2020-05-27

Kontaktinė informacija :

Tel.: (8 5)  234 0300

administracija@kudikiunamai.lt

Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras “Šeimos slėnis” dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Mes siekiame gerinti teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą, kuri ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje. Šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius.

EQUASS kokybės principai:

 • Lyderystė
 • Personalas
 • Teisės
 • Etika
 • Partnerystė
 • Dalyvavimas
 • Orientacija į asmenį
 • Kompleksiškumas
 • Orientacija į rezultatus
 • Nuolatinis gerinimas

EQUASS dokumentai:

 1. Etikos(elgesio) kodeksas
 2. Etikos ir gerovės politikos tvarkos aprašas
 3. Kokybės politika
 4. Darbuotojų motyvavimo tvarkos aprašas
 5. Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema
 6. Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašas
 7. Sveikatos ir saugos darbe politika

Erasmus+ projektinė veikla

logo-erasmus-plus

 

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“, Vilniaus Šilo mokykla bei Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija įsteigė konsorciumą, kurio tikslas:

 • sudaryti sąlygas pedagogams, švietimo pagalbos specialistams susipažinti su kuo platesniu formų, metodų, priemonių spektru, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;
 • tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, siekiant mokinio pažangos;
 • kelti ugdymo turinio kokybę, stiprinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į švietimą;
 • plėtoti įgytas įtraukiojo ugdymo žinias, Europos šalių patirtį konsorciumo įstaigų, Vilniaus miesto bei šalies švietimo darbuotojų bendruomenėje.

Skaityti visą įrašą »

Projektinė veikla

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“vykdo projektą: “Tėvų, sužinojusių vaiko autizmo spektro raidos sutrikimo diagnozę, psichologinio konsultavimo paslaugų modelio adaptavimas”.

Vykdomas projektas yra finansiškai remiamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos

 • Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, užtikrinanti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, jų tėvams (globėjams).

 

 • Į vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją gali siųsti šeimos gydytojas, pediatras, ortopedas, chirurgas, neurologas, kiti specialistai, pastebėję atitinkamus kūdikio/vaiko sutrikimus, būkles ir ligas.

 

 • Atvykstant reikia turėti šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo ar vaikų ligų specialisto siuntimą (forma Nr. 027/a). Vaikams, turintiems gydytojo siuntimą, paslaugos apmokamos  PSDF biudžeto lėšomis.

ASP darbuotojams

„Go Vilnius“ užsieniečių aptarnavimo schemos – Lietuvių kalba

„Go Vilnius“ užsieniečių aptarnavimo schemos – Anglų kalba

„Go Vilnius“ užsieniečių aptarnavimo schemos – Rusų kalba

Sveikiname

2019-09-25 Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius apdovanojo labiausiai nusipelniusius socialinius darbuotojus. Kongresų rūmuose surengtame renginyje Vilniaus miesto meras įteikė padėkas labiausiai nusipelniusiems socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams Socialinių darbuotojų dienos proga. „Dėkoju už Jūsų visų tarnystę ir nešamą viltį, nepailstamą emocinę ir dvasinę paramą, šypsenas, brangų laiką, stiprybę. Žaviuosi tokiu pasišventimu vardan kitų oraus gyvenimo. Linkiu, kad jums niekad nepritrūktų pagalbininkų, kurie dosniai dalinsis su jumis rūpestinga pagalba“, – susirinkusiems dėkojo meras.

Iš 60 komisijai pateiktų paraiškų buvo atrinkta mūsų įstaigos ilgametė darbuotoja LILIA JAZUKEVIČ.

Nuoširdžiai sveikiname Lilia su apdovanojimu ir dėkojame už nuoširdų darbą.

Vaikams su negalia ir jų tėvams bus teikiama dar daugiau paslaugų

Daugelį metų Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai veikė kaip įstaiga, organizuojanti ir teikianti paslaugas tėvų globos netekusiems kūdikiams, vaikams iki 4 metų amžiaus ir vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus. Šalyje įgyvendinant globos pertvarką, Kūdikių namai reikšmingai išplėtė savo veiklos profilį, o kartu ir teikiamų paslaugų apimtį, rašoma pranešime spaudai.
Skaityti straipsnį Delfi.lt portale